Văn bản mới: QUY ĐỊNH VIỆC ÁP DỤNG THUẾ SUẤT THÔNG THƯỜNG ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU NĂM 2023

Quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hoá nhập khẩu theo Quyết định 15/2023/QĐ-TTg

Hiệu lực thi hành: 15 tháng 7 năm 2023.

Để thống nhất cách hiểu, rõ ràng và minh bạch trong việc áp dụng thuế suất đối với hàng hoá nhập khẩu, ngày 31 tháng 5 năm 2023 Chính phủ đã ban hành Quyết định số 15/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hoá nhập khẩu.

BIỂU THUẾ SUẤT THÔNG THƯỜNG
Biểu thuế suất thông thường

Quy định việc áp dụng thuế suất thông thường giúp cho doanh nghiệp tránh được việc sai sót trong quá trình xác định thuế suất đối với hàng hoá nhập khẩu.

1. Đối tượng áp dụng Quyết định này

– Chủ hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

– Tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa;

– Cơ quan hải quan, công chức hải quan;

– Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác khi thực hiện chính sách thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo quy định của Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu năm 2016.

2. Mức thuế suất thông thường theo Quyết định số 15/2023/QĐ-TTg được áp dụng như sau

– Áp dụng đối với hàng hoá nhập khẩu theo quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 5, Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu

– Các mặt hàng có mức thuế suất ưu đãi 0% quy định tại Mục I, Mục II, Phụ lục II Nghị định số 26/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ Quy định Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hoá và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch.

Xem và tải Nghị định biểu thuế số 26/2023/NĐ-CP tại đây:  https://pqmcargo.com/2023/06/11/nghi-dinh-bieu-thue-xuat-khau-nhap-khau-2/

– Hàng hoá không có tên trong Danh mục Biểu thuế theo Quyết định này, không thuộc trường hợp được áp dụng thuế suất ưu đãi, ưu đãi đặc biệt quy định tại điểm a, b, khoản 3, Điều 5 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu sẽ áp dụng mức thuế suất thông thường bằng 150% mức thuế suất ưu đãi quy định tại Phụ lục II Nghị định số 26/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ Quy định Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hoá và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch

3. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện

– Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2023.

– Quyết định này bãi bỏ các Quyết định sau:

+ Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ Quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hoá nhập khẩu.

+ Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ Quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hoá nhập khẩu.

+ Quyết định số 28/2019/QĐ-TTg ngày 16 tháng 9 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ Sửa đổi, bổ sung Điều 2, Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ Quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hoá nhập khẩu.

4. Tải Toàn văn Quyết định tại đây

Quyết định 15/2023/QĐ-TTg:   15_2023_QD-TTg

A. Liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ, tư vấn miễn phí

B. Kết nối với chúng tôi để xem thêm các bài viết hướng dẫn thủ tục hải quan liên quan 

https://pqmcargo.com/dich-vu-tu-van-hai-quan-thue/

https://www.facebook.com/CUSTOMSPRO

http://www.customs-vn.blogspot.com

Mr.Duc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.